icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Gebruiksvoorwaarden

 • Deze website en de erop aangeboden diensten worden beheerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw, met zetel te 1000 Brussel aan de Simon Bolivarlaan 17 bus 411 en met ondernemingsnummer 0454.423.323. Door gebruik te (blijven) maken van deze website en de erop aangeboden diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkel wijze gebruik van deze website en/of de erop aangeboden diensten.
 • VLAM mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. VLAM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 • U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de VLAM-websites. De webpagina waarop de link staat, moet daarbij volledig verdwijnen en het URL-adres van de VLAM-website moet daarbij duidelijk zichtbaar zijn. VLAM behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan VLAM de toegang tot de website monitoren.
 • VLAM stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele eigendomsrechten, andere rechten van VLAM of derden, kan u door VLAM of derden aangesproken worden de veroorzaakte schade te vergoeden en/of VLAM te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van derden als gevolg van de inbreuken.
 • U verbindt zich er o.m. toe om:
  • de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
  • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van VLAM, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger.
 • VLAM tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. VLAM kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
  De samensteller van deze website is als enige aansprakelijk voor de inhoud ervan. De Europese Commissie is niet aansprakelijk voor het eventuele gebruik van de vermelde informatie.
 • Op eenvoudig verzoek (via de onderstaande contactgegevens) van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.
 • VLAM kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt van VLAM in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
 • De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat VLAM verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. VLAM is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan VLAM niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.
  De website kan gebruik maken van diensten van externe service providers, cookies, webbeacons of gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie hierover kan u de Privacyverklaring en de Cookieverklaring op deze website raadplagen. VLAM is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.
 • Indien u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart u eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent hierop vanaf het moment van verzenden aan VLAM:
  • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
  • het recht op reproductie;
  • het recht tot bewerking en vertaling;
  • het recht op mededeling aan het publiek.

   De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. VLAM is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor  marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart u VLAM voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.
 • Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de website. Alleen de Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.
 • Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met de helpdesk. VLAM vzw, Simon Bolivarlaan 17 bus 411, 1000 Brussel of via e-mail multimedia@vlam.be of telefonisch: 02 552 80 21.
 • Deze gebruiksvoorwaarden werden laatst bijgewerkt op 24.04.2018.